Regulamin

Portal internetowy dostępny pod adresem https://lookalo.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:

 • numer telefonu: +48 450 001 117,
 • adres e-mail: kontakt@lookalo.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I.  Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://lookalo.pl/.
 2. Administrator – Norbert Pachel wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „Apart Service” Norbert Pachel pod adresem ul. Błotniska 27, 30-399 Kraków, NIP: 9442218284, REGON: 369983123, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Ogłoszenie – przygotowane przez Administratora ogłoszenie dotyczące oferty wynajmu obiektu noclegowego lub wypoczynkowego, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
 6. Rezerwacja – umowa zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dotycząca najmu obiektu noclegowego lub wypoczynkowego w związku z Ogłoszeniem.

II.  Postanowienia ogólne 

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
 7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

III.  Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi bezpłatne, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem usługi płatne polegające na możliwości dokonywania rezerwacji na zasadach określonych Regulaminem.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV.  Rezerwacje 

 1. W celu rozpoczęcia procesu rezerwacji Użytkownik przechodzi do Ogłoszenia dotyczącego interesującego go obiektu oraz poprzez funkcjonalność dostępną na Portalu przy treści Ogłoszenia dokonuje wyboru okresu rezerwacji (data przyjazdu oraz data wyjazdu), podaje dane osobowe i dane do kontaktu, wskazuje liczbę gości oraz opcje dodatkowe pobytu, a następnie potwierdza dokonany wybór poprzez użycie przycisku Zarezerwuj.
 2. Po przeprowadzeniu przez Użytkownika czynności opisanych w ust. 1, Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość potwierdzającą warunki rezerwacji oraz zwierającą dane niezbędne do wpłaty opłaty rezerwacyjnej.
 3. W celu potwierdzenia rezerwacji Użytkownik wnosi opłatę rezerwacyjną w kwocie wskazanej w wiadomości, o której mowa w ust. 2 na rachunek bankowy Administratora lub za pomocą systemu płatności elektronicznych First Data Polcard poprzez wykorzystanie linku (odnośnika) znajdującego się w treści wiadomości.
 4. Za moment płatności opłaty rezerwacyjnej przyjmuje się zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Administratora lub poprawne dokonanie płatności za pośrednictwem systemu First Data Polcard.
 5. Opłata rezerwacyjna stanowi zadatek oraz podlega zaliczeniu na cenę całkowitą należną za pobyt w obiekcie zgodnie z dokonaną rezerwacją. Dla opłaty rezerwacyjnej stosuje się art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wpłaty opłaty rezerwacyjnej niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 2, ale nie później niż:
  • w terminie 3 dni od dokonania rezerwacji w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą zameldowania w obiekcie,
  • w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą zameldowania w obiekcie,
  • w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed datą zameldowania w obiekcie.
 7. W przypadku braku wpłaty w terminach określonych w ust. 6 rezerwacja zostaje anulowana.
 8. Dla rezerwacji dokonywanych w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą zameldowania w obiekcie Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty pozostałej kwoty tytułem pobytu w obiekcie najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem pobytu. Użytkownik dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Administratora wskazany w wiadomości, o której mowa w ust. 2.

V.  Anulowanie lub zmiana rezerwacji

 1. W celu zmiany rezerwacji Użytkownik kontaktuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną z recepcją obiektu, w którym dokonano rezerwacji.
 2. Użytkownik posiada prawo do anulowania rezerwacji najpóźniej na 30 dni przed datą zameldowania w obiekcie. Użytkownik anuluje rezerwację poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Administratora.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji w trybie ust. 2 Użytkownik otrzymuje zwrot płatności dokonanych w związku z rezerwacją. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni na rachunek bankowy z którego Użytkownik dokonał płatności.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku określonym w roz. IV ust. 7 Regulaminu oraz w przypadku braku płatności zgodnie z roz. IV ust. 8 Regulaminu.
 5. W przypadku anulowania przez Użytkownika rezerwacji w terminie krótszym niż wskazany w ust. 2 oraz anulowania rezerwacji przez Administratora w przypadku braku płatności zgodnie z roz. IV ust. 8 Regulaminu wpłacona przez Użytkownika opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 6. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą zameldowania skutkuje również brakiem zwrotu płatności, o której mowa w roz. IV ust. 8 Regulaminu.

VI.  Zasady zamieszczania opinii

 1. Użytkownik, który dokonał poprawnej rezerwacji obiektu, po zakończeniu pobytu w obiekcie posiada możliwość zamieszczenia opinii o obiekcie którego dotyczyła rezerwacja.
 2. Zamieszczona przez Użytkownika opinia musi być związana z obiektem, którego dotyczyła rezerwacja.
 3. Użytkownik zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem komentarza.
 4. Użytkownik zamieszczając opinię powinien kierować się ogólnymi zasadami netykiety.
 5. Zabrania się umieszczania opinii, których treść:
  • nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
  • obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  • pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  • znieważa lub zniesławia inne osoby a także godzi w dobre imię tych osób,
  • propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  • narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  • ma charakter bezprawny,
  • zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  • zawiera informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej ogłoszenie lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 6. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Administrator jest uprawniony do weryfikacji opinii przez jej opublikowaniem na Portalu.

VII.  Odpowiedzialność

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

VIII.  Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi, który dokonał rezerwacji w związku z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zwarcia umowy (uprawnienie, o którym mowa w art. 27 wskazanej ustawy).
 2. Anulowanie rezerwacji możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

IX.  Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

X.  Własność intelektualna 

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XI.  Postanowienia końcowe 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy dokonali rezerwacji w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
  Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem (1.11.2020r.).